Μητρότητα με επιδόματα και δικαιώματα

Είσαι έγκυος μέλλουσα μανούλα και αρχίζεις και αναρωτιέσαι τι γίνεται με τις παροχές μητρότητας. Τι δικαιούσαι, αν δικαιούσαι, πότε θα τα πάρεις, τι δικαιολογητικά χρειάζονται.

Δυστυχώς τα επιδόματα τον τελευταίο καιρό δέχτηκαν πλήγμα στην Ελλάδα μιας και τα θεώρησαν αδικαιολόγητα έξοδα. Πληροφοριακά η Ελλάδα δίνει το χαμηλότερο επίδομα μητρότητας στην Ευρώπη. Ακολουθεί το Λουξεμβούργο και τρίτη έρχεται η Βρετανία. Τα υψηλότερα επιδόματα μητρότητας δίνουν η Δανία και η Ιταλία.

Όμως μην απογοητεύεσαι, ότι δικαιούσαι, θα το ψάξεις, θα ενημερωθείς και θα το πάρεις. Μητρότητα με επιδόματα και δικαιώματα λοιπόν. 

Το επίδομα που κόπηκε λοιπόν είναι το επίδομα τοκετού. Με­τά τη συγ­χώ­νευ­ση στον Ε­Ο­ΠΥΥ των τα­μείων, κά­θε α­σφα­λι­σμέ­νη γυ­ναί­κα που γεν­νά σε δη­μό­σιο νο­σο­κο­μείο ή ι­διω­τι­κή κλι­νι­κή συμ­βε­βλη­μέ­νη με τον Ε­Ο­ΠΥΥ, δεν δι­καιού­ται το ε­πί­δο­μα το­κε­τού. Το ε­πί­δο­μα, α­φού πε­ρι­κό­πη­κε κα­τά 100 ευ­ρώ, δί­νε­ται πλέ­ον μό­νο σε γυ­ναί­κες που γεν­νούν σε κλι­νι­κή μη συμ­βε­βλη­μέ­νη ή αλ­λού, ό­πως στο σπί­τι τους.

Αν είσαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ δικαιούσαι επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας)Μητρότητα με επιδόματα και δικαιώματα

Δικαιούσαι το επίδομα μητρότητας ΙΚΑ αν

 1. Είσαι άμεσα ασφαλισμένη στο ΙΚΑ
 2. Έχεις πραγματοποιήσει 200 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης (200 ένσημα δηλαδή) κατά τα δύο τελευταία χρόνια, τα προηγούμενα της πιθανής ημέρας τοκετού
 3. Δεν εργάζεσαι κατά το διάστημα της επιδότησης, δηλαδή 56 μέρες πριν τον τοκετό και 63 μέρες μετά.Πότε μπορείς να καταθέσεις τα δικαιολογητικά:

Το επίδομα κυοφορίας, αν θες, μπορεί να προκαταβληθεί. Αυτό σημαίνει, ότι έχεις τη δυνατότητα 56 ημέρες πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού, να εισπράξεις το ποσό επιδότησης κυοφορίας από το ΙΚΑ, αφού προσκομίσεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το επίδομα λοχείας καταβάλλεται πάντα μετά τον τοκετό. Μην αγχώνεσαι όμως, έχεις δικαίωμα εντός 6 μηνών από τον τοκετό, να εισπράξεις τα επιδόματα μητρότητας. Εγώ ας πούμε συμπλήρωνα τις προϋποθέσεις περίπου 1 μήνα μετά τον τοκετό και τα πήρα όλα μαζί μετά.Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται:

 1. Το ασφαλιστικό σου βιβλιάριο ή βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από το Υποκ/μα ΙΚΑ που ελέγχει τον εργοδότη,
 2. Το ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο υγείας θεωρημένα (για να υπάρχει μια προσαύξηση στο ποσό που θα πάρεις, θα πρέπει να «γράψεις» το παιδί μετά τη γέννα στο δικό σου ατομικό βιβλιάριο)
 3. Βεβαίωση κυοφορίας από γυναικολόγο γιατρό του ΙΚΑ.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη σου για την ημέρα διακοπής της εργασίας σου (το σχετικό έντυπο το προμηθεύεσαι από το γιατρό του ΙΚΑ που θα σε εξετάσει)
 5. Υπεύθυνη δική σου δήλωση ότι διέκοψες την εργασία σου (δεν υποβάλλεται σε ξεχωριστό έντυπο, απλώς υπογράφεις κι εσύ το έντυπο που θα συμπληρώσει ο εργοδότης σου)
 6. Για την καταβολή του επιδόματος λοχείας, χρειάζεσαι και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
 7. Επίσης εμένα μου είχαν ζητήσει φωτοτυπία τη πρώτη σελίδα του λογαριασμού τραπέζης για να βάλουν τα λεφτά και μια φωτοτυπία ΔΕΗ ή ΟΤΕ.

Επειδή όμως κάθε περίπτωση μπορεί να είναι διαφορετική, καλό θα είναι να κάνεις μια επίσκεψη στο ΙΚΑ της περιοχής σου και να ζητήσεις τον υπεύθυνο παροχών να σε ενημερώσει ακριβώς για τα δικαιολογητικά που χρειάζεσαι για να μην σου ξεφύγει τίποτα. Εμένα μου τα είπε όλα αναλυτικά γιατί ήμουν λίγο ιδιαίτερη περίπτωση, εννοείται δεν περίμενα καθόλου και ήταν ευγενέστατοι. 

Συμπληρωματικές παροχές μητρότητας από τον ΟΑΕΔ

Από το 2008 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος “Πετραλιά”. Ο νόμος αυτός δίνει το δικαίωμα στην ασφαλισμένη μητέρα του ιδιωτικού τομέα (στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ) να κάνει χρήση της ειδικής εξάμηνης άδειας χωρίς να μπορεί να της το αρνηθεί ο εργοδότης. Η ειδική άδεια προστίθεται στις εβδομάδες κυήσεως και λοχείας. 

Προϋποθέσεις

 • Πρέπει να έχεις ήδη λάβει την άδεια μητρότητας από το Ι.Κ.Α. για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας
 • Να έχεις ενεργό εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της αδείας κυοφορίας

Μπορείς να υποβάλεις αίτηση τρεις μήνες από την ημερομηνία πληρωμής από το Ι.Κ.Α. 

Δικαιολογητικά

 • Ασφαλιστικό βιβλιάριο του Ι.Κ.Α.
 • Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία θα προκύπτει η ε­νερ­γός ερ­γα­σια­κή σχέ­ση κα­τά την έ­ναρ­ξη της α­πο­χής λό­γω κυο­φο­ρί­ας και λο­χεί­ας
 • η δια­κο­πή της α­πα­σχό­λη­σης λό­γω της κυο­φο­ρί­ας και λο­χεί­ας
 • οι τα­κτι­κές α­πο­δο­χές κα­τά τη διάρ­κεια αυ­τής
 • το χρο­νι­κό διά­στη­μα που υ­πο­χρε­ού­ται ο ερ­γο­δό­της στην κα­τα­βο­λή των α­πο­δο­χών. Το σχετικό έντυπο θα το βρεις στον ΟΑΕΔ ή στην ιστοσελίδα του.
 • Αντίγραφο απόφασης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
 • Υπεύθυνη δήλωση σου από την οποία αναλαμβάνεις την υποχρέωση να γνωστοποιήσεις εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής σου σχέσης καθώς τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ  και τον ΑΦΜ.
 • Φωτοτυπία αριθμού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού

Όταν γυρίσεις με το καλό στην εργασία σου μετά την άδεια, μπορείς να ζη­τή­σεις α­πό τον ερ­γο­δό­τη σου, μείωση του ωραρίου σου.

Η ά­δεια θη­λα­σμού και φρο­ντί­δας παι­διού εί­ναι μειω­μέ­νο ω­ρά­ριο

 • κα­τά 1 ώ­ρα η­με­ρη­σί­ως για 30 μήνες ή
 • κα­τά 2 ώ­ρες η­με­ρη­σί­ως για 1 χρό­νο και 1 ώ­ρα η­με­ρη­σί­ως για έ­να ε­ξά­μη­νο α­κό­μα,
 • ή σαν συ­νε­χό­με­νη ά­δεια με α­πο­δο­χές.

Προσοχή! Με την υπ αριθμ. 124/2018 γνωμοδότηση του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, έκρινε ότι ο χρόνος της εξάμηνης ειδικής παροχής. προστασίας της μητρότητας ΔΕΝ συμψηφίζεται στο διάστημα 30 μηνών που διαρκεί το μειωμένο ωράριο. Οπότε παρατείνεται αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι αν έχεις πάρει το 6μηνο του ΟΑΕΔ,  οι 30 μήνες θα αρχίσουν να μετρούν από τη στιγμή που γυρίζεις στη δουλειά. Και όχι από τη λήξη της άδειας λοχείας (αυτό είναι για τις μητέρες δεν έχουν πάρει το 6μηνο του ΟΑΕΔ)Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι ζούμε σε μια εποχή που όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Έτσι το ιδανικότερο είναι να έχεις μια πρώτη ιδέα, αλλά είναι καλό να κάνεις και μια επίσκεψη στα καταστήματα ΙΚΑ και ΟΑΕΔ της περιοχής σου για να σε κατατοπίσουν πλήρως με το τι θα χρειαστείς και τι δικαιούσαι.

Λίζα

(Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο. Όμως δεν επιτρέπεται η αντιγραφή του χωρίς άδεια)

Κάντε κλικ στα εικονίδια και ακολουθήστε μας στις σελίδες μας στο facebook και στο Instagram!

Write A Comment

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.